Släkter och personer

Här får du tips om släktböcker, porträttsamlingar och adressförteckningar.
I sockenböckerna berättas också om gotländska släkter och gårdar.
Se under socknar och gårdar

Du får också vägledning och tips om släktforskning på Almedalsbibliotekets släktforskningssida

Släktböcker

Nyberg , Emil. Gotländsk släktbok: got_slakt
Genealogiska och biografiska anteckningar. 1910, ny utg. 1938.
Nyberg förtecknar över 140 gotländska släkter. (Släkter som flyttat hit efter 1860 är inte medtagna.)

Kinberg , August. Gotländska slägter: genealogiska och biografiska anteckningar. 1897
Omfattar drygt 100 släkter, Agrell till och med Ihre. Ej avslutad.

Hallgren , Carl Johan. Gotländska släkter. D 1 1926
Släkttavlor över 100 familjer på Gotland. Anteckningar främst om 1700- och 1800-tal.
Fler delar utkom ej.

Rosman , Holger. Genealogiska anteckningar om några gotländska slägter. 1887.
Uppgifter om nio gotländska släkter med förgreningar.

De gotländska mantalslängderna 1698 och 1699.
Sammanställda av Jacob Ronsten. 1992

Adressförteckningar

I adresskalendrarna finner man myndigheter och yrkesregister, samt register över  telefon
enskilda personer med adresser, uppdelat på Visby och landsbygden.

Adresskalender för Visby stad och län. 1885

Gotlands läns adresskalender. 1895-1935

Telefonkataloger 1894-
1894 utgavs nr 11 av: ”Förteckning över abonnenter i Gotlands telefonnät jemte
Telefonkarta öfver Gotland, med namn och titel på abonnenter. Allt ryms på 22 sidor.

Porträttsamlingar

Gotländskt porträttgalleriportrattbok
– även upptagande gotlänningar i förskingringen. 1926
Korta notiser och porträtt, främst av officerare och högre tjänstemän.

Gotlands läns porträttgalleri. 1935
Notiser och porträtt av ett urval ”hedersamma” gotlänningar, främst män med biskop,
landshövding, tjänstemän vid länsstyrelsen, militärer i början.

Porträttsamling vol 1.: 2.600 bilder, 2005
A-G, K, P-Ö..Biografiska uppgifter, yrke och utbildning
(Kopia av Landsarkivets porträttsamling, CD-Rom)

Präster

Matrikel öfver ordinar. tjenstemen vid församlingarne och läroverken i Sverige och Norrige. portratt
Utgifven år 1826 af Johan Adolf Berggren.

Ståhl , Magnus Laurentius.
Förteckningar på biskopar i Sverige och Finland från reformationen till närvarande tid.
1830. Notiser om superintendenter och biskopar på Gotland från Thorerus Nicolai,
1571 till Carl Johan Eberstein 1813.

Lemke , Carl Otto. Visby stifts herdaminnen. 1864.
Med supplementblad 1868-1892. Innehåller levnadsteckningar över präster på Gotland.
Finns tillgänglig digitalt via KB och Uppsala universitetsbibliotek, se LIBRIS

Svenskt porträttgalleri.
D10. Prästerskapet. H 13. Konsistorium och ordinare innehafvare af prästerlig
tjänst i Wisby stift. 1909. Korta biografiska uppgifter och porträtt.

Militärväsen

Gotlands nationalbeväring och regemente.: Band 2. Personer och traditioner. 2005 Nationalbev Biografiska
uppgifter om chefer, officerare 1811-2004, underofficerare (1887-1971) m.

Gotlands nationalbeväring och regemente. Band 1. Historik, befästningar, Visborgsslätt, verksamhet, regementets särart

Wijkmark , Axel. Gottlands trupper:
1811-1904 : biografiska anteckningar. 1904

Företagare

Sveriges privata företagare: Östergötlands och Gotlands län.
1942. Beskriver med ord och bild på företaget och med korta notiser
om ägarna i Visby och på landsbygden

Riksdagsmän

Bondeståndets ledamöter för Gotland vid riksdagarna 1647-1800. Sammanställt av Bengt Djurstedt.
2008 Bondeståndet . Ur: Personregister till Rikets ständers protokoll för tiden från och med
1809 till och med 1866. 1935

Norberg , Anders. Tvåkammarriksdagen 1867-1970: ledamöter och valkretsar. Bd 2
Biografiska uppgifter över riksdagsledamöter i Gotlands län.
Lärare, studenter och skolelever

Lärare, studenter och skolelever

Matrikel öfver ordinar. tjenstemen vid församlingarne och läroverken i Sverige och Norrige.laroverk120
Utgifven år 1826 af Johan Adolf Berggren

Svenskt porträttgalleri. D 12., Lärarekåren H. 4. de allmänna läroverken och seminarierna
I Karlstads, Hernösands, Luleå och Wisby stift. Korta biografiska uppgifter och porträtt

Sillén , Tor. Gotländske studenter 1865-1928
Matrikel över utexaminerade studenter från Visby Läroverk. Finns även som CD-rom-skiva. 2004

Sveriges studenter 1900-1935. D1 1950: Dalarna, Gotland, Närke, Södermanland,
Västmanland.
Visby Läroverk, s. 290-314. Biografiska uppgifter, yrkeskarriär mm.

Skolkataloger
Kataloger från gotländska skolor förvaras i gotlandicaarkivet. De äldsta förteckningarna
över elever vid skolor på Gotland i gotlandicaarkivet:
Gotlands läns folkhögskola 1876
Visby folk- och småskolor 1896
Visby högre flickskola 1877
Visby Högre allmänna Läroverk 1859