Visby läroverkssamling

- äldre delen

In English

laro_newton_liten

Visby läroverkssamling utgör en boksamling, som bildades på Gotland i Sverige hos Visby gymnasium och Visby högre allmänna läroverk och dessa skolors föregångare. Samlingen har i sin äldsta del böcker tryckta från år 1494 och sträcker sig i sin yngsta del in i 1900-talets första hälft. Samlingen har av Kungl. biblioteket uppskattats omfatta ca 25.-30.000 verk. Större delen av samlingen, ca 95 %, överfördes, med tillstånd av Kungl. Maj:t, från den statliga skolan till det kommunala Visby Stadsbibliotek, år 1956.

År 1998 startade Sten Körner, tidigare landsarkivarie på Gotland, katalogiseringen av samlingens äldre del, verk med tryckår före 1800 och särskilt värdefulla verk, tryckta på 1800-talet. Katalogen omfattar drygt 5.500 titlar. Samlingen överfördes år 2001 till det nyinrättade Almedalsbiblioteket, som är en sammanslagning av Visby Stadsbibliotek och Högskolan Gotlands bibliotek, sedermera Uppsala universitet – Campus Gotlands bibliotek

Samlingen är av gotländskt, rikssvenskt och internationellt, främst europeiskt, intresse. Samlingen innehåller verk på mer än 20 språk, bland dem svenska, danska, norska, isländska, finska, estniska, tyska, nederländska, engelska, franska, italienska, latin, grekiska, hebreiska och arabiska.

Samlingen har sin tyngdpunkt i religion och antikens kultur, samt vidare i filosofi, historia, skönlitteratur, litteraturvetenskap, språk, naturvetenskap och matematik. Under Religion finns ett större antal
bibelutgåvor och kommentarer till bibeltexter och verk som speglar brytningen mellan protestantism och katolicism under 1500- och 1600-talen. Bibeltexter på hebreiska och grekiska är talrika.

Åtskilliga av filosofiens mest kända verk finns i samlingen. I Historia, Skönlitteratur och Litteraturvetenskap ligger tyngdpunkten på verk i Sverige och Norden men samlingen innehåller också verk inom dessa områden från särskilt Tyskland, Frankrike och England.

I Naturvetenskap och Matematik finns grundläggande verk från 1600-. 1700- och 1800-talen, främst från Frankrike och England men också från Tyskland, Ryssland och Sverige.

Samlingen är tillgänglig i Almedalsbiblioteket efter överenskommelse.

Kontaktperson: Magnus Snygg

Almedalsbiblioteket
Visby läroverkssamling
Box 1121
621 22 VISBY

Besöksadress: Cramérgatan 5, Visby

Katalogen

Sök i Visby Läroverkssamling

Katalogen över Visby läroverkssamling, äldre delen, är mer utförlig än många andra motsvarande kataloger, främst i tre avseenden:

 • Titlarna, som är särskilt utförliga under 1500- och 1600-talen, återges så långt möjligt i sin helhet. Katalogens titeltext blir på detta sätt en form av innehållsredovisning.
 • Kortfattade biografiska notiser om författaren ges. Likaså nämns ett antal av författarens viktigaste verk med tryckår för första utgåva.
 • Ägaranteckningar och andra viktigare handskrivna anteckningar i verket redovisas.


Verken är löpnumrerade och uppställda i samma ordning. Löpnumreringen avspeglar dels en ursprunglig ämnesindelning, dels den ordning i vilken verken katalogiserats. Många verk är sambundna, kanske närmare 20 %.

Följande typer av uppgifter finns i katalogen:

 • Verkets löpnummer.
 • Författare. Dubbelnamn redovisas: Cartesius/Descartes. Calixtus, Georgius/ Callisen, Jörgen. 
 • Tryckort. Originaltext återges liksom nutida sätt att skriva orten ifråga: Londinum Scanorum/Lund. Mediolanum/Milano.
 • Tryckare. Förlag.
 • Tryckår. Här finns också uppgift om tryckår med romerska siffror, fransk revolutionsårsräkning, hebreisk tidräkning m.m.
 • Språk. Många verk är översättningar. Åtskilliga verk är tryckta på två språk eller fler.
 • Sidor. I åtskilliga verk sker paginering genom kombination av bokstäver och siffror. Sådan paginering kallas i katalogen: Alf. pag
 • Ägarstämpel, ägaranteckning, exlibris.
 • Anmärkningar såsom: Ryggtext. Ägaranteckningar och andra viktigare handskrivna anteckningar. Uppgift om vem verket tillägnats. Biografiska uppgifter om författaren och uppgifter om dennes viktigare verk, med tryckår då verket först utgavs.
  Uppgifter ur förord, inledande text, avslutning m.m. om verkets innehåll och författaren, särskilt i de fall då vanliga biografiska uppgifter om författaren ej getts. Uppgifter om sambundna verk, författare, titel, tryckår.
 • Ämnesord

Läs mer om Visby Läroverkssamling

Körner, Sten: Visby läroverkssamling. En boksamling av gotländskt, rikssvenskt och internationellt intresse. I: Gotländskt Arkiv 2001, s 87-104, Visby 2001, ISSN 0434-2429, ISBN 91-88036- 46-4.

Körner, Sten: President Bush, salta kringlor, kalla bad och Visby läroverkssamling.  I: Sällskapet DBW Minnesblad för året 2001-2002, s 129-149, Visby 2002, ISSN 1650-6944, ISBN 91-971917-3-6.

Över två delar av Visby läroverkssamling har kortfattade kataloger tryckts:

Katalog öfver Visby H. Allm. läroverks bibliotek. I. Religion. Visby 1889.

Alf Uddholm, Visby läroverks klassiska bibliotek. Bilaga till årsredogörelse för Högre Allmänna läroverket i Visby läsåret 1956-1957.

Värdefull information om samlingens finns också i:

Tynell, Lars: PM rörande Visby högre allmänna läroverks äldre boksamlingar. I: Läroverksbibliotekens äldre samlingar. Betänkande med förslag avgivet på uppdrag av Kungl. Skolöverstyrelsen av Lars Tynell. Utredningar i skolfrågor. 10. S. 43-58.laro_grotius2_liten

Sundberg, Bo: Läroverksbiblioteket. I: Lennart Bohman, Ett landsortsbibliotek, Stockholm 1971.

Åberg, Åke: Böcker på Gotland under 1600-talet.
Visby 1983

Åberg, Åke: Böcker på Gotland under 1600-talet, Dansk bibliotekshistorisk selskab. Bibliotekshistorie. 2. Köpenhamn 1988.

Hedin, Svante:  Ett läroverks bibliotek för hundra år sedan. Visby 1997.